Керівництво

Версія для друкуВерсія для друку

Шишацька районна державна адміністрація

Поштова адреса38000 Полтавська обл., смт.Шишаки, вул. Партизанська 2,

 тел.9-10-97,факс 9-13-06,  9-12-07 ел.пошта: sh_rda @adm-pl.gov.ua

 

Голова Шишацької районної державної адміністрації

 

СКОРОХОД СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

 

Громадянство: громадянин України

Дата народження: 30 квітня 1963р.

Місце народження:Приморський край,Прикордонний район, с.Жаріково .

Освіта : вища, Полтавський державний педагогічний інститут ім.В.Г.Короленка, учитель біології і хімії середньої школи(1986р),

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістр державного управління (2010р)

Ранг державного службовця –  9 ранг (2008р)

 

     Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, діє у відповідності до вимог Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Здійснює контроль та забезпечує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня. Несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

      На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень в межах своїх повноважень видає розпорядження.

    Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами, як в Україні, так і за її межами.

    Спрямовує та координує діяльність першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та інших районних служб.

     Формує склад районної державної адміністрації, утворює, реорганізовує, ліквідує, відповідно до законодавства апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації. Затверджує регламент районної державної адміністрації та штатні розписи структурних підрозділів райдержадміністрації.

    Призначає на посади та звільняє з посад державних службовців райдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

       Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю працівників, які не є державними службовцями. Видає розпорядження про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

        Затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації.

        Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

        Координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сприяє їм у виконанні покладених на них завдань. Погоджує у встановленому порядку призначення на посади їх керівників. Порушує при необхідності вмотивовані питання про їх відповідність займаній посаді.

        Безпосередньо відповідає за роботу дозвільного центру.

        Подає на розгляд районної ради проект бюджету та програми соціально- економічного розвитку району, організовує виконання бюджету та схвалених районною радою програм щорічно звітує перед нею про їх виконання.

       Контролює здійснення заходів, пов’язаних з оборонною та мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на території району.

       Забезпечує дотримання прав і свобод громадян, організовує розгляд звернень громадян, проводить їх особистий прийом, перевірку стану роботи по розгляду звернень громадян в органах державного управління та місцевого самоврядування, в підприємствах, організаціях розташованих на території району. Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями.                                  Спрямовує діяльність районної державної адміністрації на виконання визначених законами повноважень з соціально-економічного розвитку району. Спрямовує та координує роботу з розроблення та реалізації заходів з розвитку державного управління.Затверджує плани перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації. Спрямовує, координує та контролює діяльність щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Вживає, в разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій, необхідних заходів щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, організацій, установ, врятування життя людей, захисту їх здоров’я і прав, збереження матеріальних цінностей.    Здійснює контроль за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі, додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху. У межах повноважень передбачених законодавством, забезпечує здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці. Виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації. Контролює здійснення фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, а також заходів, пов’язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та інших заходів, передбачених законодавством. Координує заходи щодо виявлення, запобігання та протидії корупції. Здійснює на території району управління об’єктами, що перебувають у державній власності та перебувають у сфері управління райдержадміністрації.Приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також здійснює делеговані районною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад.    

    Вирішує питання проведення виборів і референдумів, адміністративно-територіального устрою в межах, визначених законодавством.Розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України.    

      Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій району.  

      Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.               Забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. При необхідності утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Визначає їх завдання, функції та персональний склад.             Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня. Співпрацює і спільно вирішує питання з районною радою, прокуратурою, районним судом та Миргородською об’єднаною державною фінансовою інспекцією Держфінінспекції в Полтавській області.

Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність:

 - фінансового управління райдержадміністрації;

-  прес-служби райдержадміністрації;             

-   сектор з правової роботи,запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації;

-   головного спеціаліста по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи райдержадміністрації.                                                                   

У межах своїх повноважень спрямовує і координує діяльність:

районного відділу УМВС України в Полтавській області, районного військового комісаріату, відділення Миргородської ОДПІ  Головного управління Міндоходів у Полтавській області, управління Державної казначейської служби України у районі, відділень банків, редакції районної газети “Сільське життя”.

Здійснює керівництво:

             - колегією райдержадміністрації;      

             - районною тимчасовою комісією з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

             - координаційною радою з питань розвитку підприємництва;

             - комісією з питань захисту прав дитини;     

             - постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян;  

             - комісією з питань координації діяльності з надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком;                                - координаційним штабом оперативного реагування щодо стабілізації цінової ситуації в районі.

 

 

Перший заступник голови райдержадміністрації

 

 

Громадянство: громадянин України

Дата народження :1

Місце народження:

Освіта :

Ранг державного службовця –

 

     Організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань соціально-економічного розвитку, економіки, фінансів, транспорту і зв’язку, будівництва, архітектури, інвестицій, управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики, , ю Держфінінспекції в Полтавській і обмеження волі або позбавлення возовнішньоекономічної діяльності, з питань сільського господарства, переробної та харчової промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, захисту прав споживачів, використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля, мінеральних ресурсів рекреації, лісового та водного господарства, надзвичайних ситуацій, впровадження заходів цивільного захисту. За дорученням голови райдержадміністрації представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами й організаціями в районі та за його межами, контролює і координує діяльність заступника голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Організовує роботу щодо взаємодії діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з районною радою та органами місцевого самоврядування, контролює виконання повноважень, делегованих районною радою, організовує прийом іноземців і роботу з ними.Затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників згідно розподілу повноважень.  Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок. Забезпечує розробку та виконання затверджених у встановленому порядку програм раціонального використання земель, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності; проведення реформування земельних та майнових відносин на засадах приватної власності;  формування інфраструктури продовольчого ринку; забезпечення на ринкових засадах агропромислового виробництва необхідним матеріально-технічними ресурсами та сировиною; реалізацію соціальної політики на селі, державних гарантій у сфері праці в системі АПК району. Організовує роботу з питань протидії та профілактики корупції з боку державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування.  Організовує роботу щодо контролю за дотриманням законодавства підприємствами й організаціями, що здійснюють виробництво, ведуть торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами.   Бере участь у веденні колективних переговорів та у складанні територіальних тарифних угод. Контролює роботу з підготовки для розгляду та затвердження районною радою проектів програм соціально-економічного розвитку району, організовує контроль за їх виконанням. Здійснює контроль за діяльністю відповідних підрозділів щодо організації роботи по раціональному використанню та охороні земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів, додержанню санітарних і ветеринарних правил, діяльністю забудовників, пов’язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб. Забезпечує контроль за обліком і звітністю в системі агропромислового комплексу.Координує організацію роботи щодо:                     

       - забезпечення продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення району в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;

         -  розвитку різних форм власності в сільськогосподарському виробництві; складання планів і розрахунків до програм соціального та економічного розвитку району у підвідомчих галузях;  

            -  реалізації державної політики у сфері використання та охорони приходних ресурсів;                                                             розвитку дорадництва та кооперації у сфері агропромислового виробництва;вирішення в установленому законодавством порядку питань приватизації земель, їх вилучення для державних та інших потреб; підготовки та подання пропозицій до районної ради, реалізації рішень про приватизацію земель і їх вилучення для державних потреб;                                 проведення цінової політики, в тому числі на соціально значимі продукти харчування, хліб та хлібобулочні вироби;                 здійснення заходів до запобігання епізоотій, пов’язаних з тваринним світом, та їх ліквідації;                                                     ліквідації наслідків екологічних аварій, залучення до цих робіт підприємств, установ, організації, незалежно від форм власності, та громадян; зупинення в установленому законом порядку діяльності підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил.      Координує роботу з питань: призову громадян на дійсну військову службу; реалізації державної політики з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, з питань екологічної та пожежної безпеки;                                       складання проекту бюджету району та його виконання; складання необхідних для управління соціально-економічним розвитком району балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива, проведення розрахунків коштів та визначення рівня обслуговування обсягів послуг, необхідних для забезпечення передбачених законодавством мінімальних соціальних потреб; розгляду пропозицій органів місцевого самоврядування щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на території району, та підготовки висновків;         визначення доцільності розміщення на території району нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності.      З метою забезпечення виконання показників бюджетів всіх рівнів координує роботу із забезпечення збирання всіх податків і платежів, правильного розподілу бюджетних коштів. Координує роботу місцевих ринків та контролює дотримання правил торгівлі на них, забезпечує організацію та проведення виставок, торговельних ярмарків, підготовку та відзначення професійних свят (за профілем). Забезпечує координацію і контроль організації за якісним обслуговуванням населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, незалежно від форм власності, додержанням ними правил торгівлі, побутового обслуговування, законодавства про захист прав споживачів.   Контролює роботу з атестації об'єктів, сертифікації, робіт і послуг підприємств і організацій побутового, торговельного обслуговування населення. Здійснює координацію діяльності та контроль за роботою підприємств хлібопекарської промисловості. Сприяє підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню.                                                   Контролює розробку планів використання природних ресурсів. Координує розробку пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, яка підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування, роботу по заготівлі лишків сільськогосподарської продукції в населення. Координує розробку пропозицій до проектів програм соціального та економічного розвитку району, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення. Здійснює контроль за діяльністю товаровиробників щодо додержання ними стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з якістю та сертифікацією продукції. Контролює організацію робіт щодо забезпечення населення паливом, використання природних ресурсів, охорони надр, атмосферного повітря, додержання правил технічної експлуатації транспорту, дорожнього руху. Розглядає і погоджує пропозиції щодо розміщення, спеціалізації, розвитку та реконструкції підприємств. Здійснює координацію діяльності та контроль за роботою об'єктів промисловості, транспорту, енергетики, зв’язку, що перебувають у спільній власності територіальних громад району. Забезпечує виконання заходів щодо стабільної роботи паливно-енергетичного комплексу, дотримання встановлених лімітів використання всіх видів енергоносіїв та своєчасних розрахунків за них.                                    Реалізує державну політику в галузях нафтогазовидобування та геологорозвідки. Контролює роботу щодо здійснення операцій з металобрухтом. Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних енергозберігаючих технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробництва.  Організовує роботу щодо попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихій. Здійснює, відповідно до законодавства, контроль за вирішенням питань щодо:    охорони праці та своєчасного і не нижче визначеного державного мінімального розміру оплати праці на підприємствах, в установах, організаціях, згідно розподілу функціональних повноважень; затвердження районних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, забезпечення проведення їх експертизи; визначення території вибору і надання землі для містобудівних потреб; організації будівництва і ремонту житлових об’єктів, об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення, шляхів місцевого значення; розвитку будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів; проведення робіт, пов’язаних з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства; організації охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування, паркових комплексів та історико-культурних ландшафтів, територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;      затвердження правил забудови селища і сільських населених пунктів на території району;приватизації об'єктів підпорядкованих галузей та загального контролю за станом приватизації в районі. Організовує роботу з інвестиційної діяльності серед підприємств усіх форм власності та відомчого підпорядкування. Здійснює контроль за дотриманням норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг. Здійснює на території району координацію робіт щодо управління об'єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації, створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.                                      Координує підготовку пропозицій до проектів програм приватизації державного майна.                                                             Контролює здійснення делегованих районною радою функцій управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад, згідно розподілу функціональних повноважень.                                                                       Координує діяльність щодо управління майном інших об’єктів, права власності у разі передачі його в установленому порядку. Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності.             Забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, проведення конкурентної політики в районі, дотримання антимонопольного законодавства та державної регуляторної політики, законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності та адміністративні послуги. Організовує державний контроль за діяльністю відповідних підрозділів щодо організації роботи з раціонального використання та охорони земель, лісів, води, рослинного, тваринного світу, додержання санітарних і ветеринарних правил. Забезпечує виконання затверджених програм раціонального використання лісів. Організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства установи, організації, незалежно від форм власності, та громадян.  Організовує та контролює роботу з питань виставкової та ярмаркової діяльності, з підготовки та відзначення професійних свят (за профілем).віднесених до його компетенці"Забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення зони санітарної охорони сфери водопостачання. Забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці. Готує пропозиції голові райдержадміністрації з питань утворення управлінь, відділів, інших служб, призначення і звільнення їх керівників та візує розпорядження голови райдержадміністрації з питань, віднесених до його компетенції. У разі відсутності голови райдержадміністрації виконує його функції і повноваження. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність:

         - відділ агропромислового та економічного розвитку, екології, природних ресурсів і торгівлі Шишацької районної  державної адміністрації      

  - сектору містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації;                                                                                             

              - головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій відділу культури і туризму райдержадміністрації.                                                                              

У межах своїх повноважень спрямовує і координує діяльність:

відділу статистики у Шишацькому районі, місцевої пожежної охорони, служби цивільного захисту Шишацького району, цеху обслуговування споживачів № 2 Центру поштового зв’язку № 5 Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта», центр обслуговування абонентів № 28 Полтавської філії ПАТ «Укртелеком», Шишацька газова дільниця Диканського РГП, філії ПАТ «Полтаваобленерго», автостанції, філії “Решетилівський райавтодор”, Яреськівського комбінату комунальних підприємств, Шишацької дільниці водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал», заводу мінеральних вод, ТОВ «КП - Горизонт», ТОВ «Будсервіс», лісництв Шишацького району, підприємств промисловості, нафтогазовидобувних підприємств, товариства мисливців і рибалок, залізничних станцій, станцій технічного обслуговування, автогазозаправочних станцій, підприємства технічної інвентаризації та експертиз, Шишацької районної державної лікарні ветеринарної медицини, управління ветеринарної медицини в ІІІишацькому районі, головних спеціалістів Держсільгоспінспекції в Полтавській області, відділу Держземагентства у Шишацькому районі, представників державної фітосанітарної інспекції Полтавської області в Шишацькому районі, підприємств, товариств, господарств агропромислового комплексу району всіх форм власності, державного шовкорадгоспу «Гоголівський», Шишацького відділення «Гадячсир», ПАТ «Шишацьке ремонтно-транспортне підприємство», ТОВ «АПО «Цукровик Полтавщини», ТОВ «ІІІишацьке інкубаторно-птахівниче підприємство», райспоживспілки, підприємства Шишацької райспоживспілки «Хлібозавод», районної організації профспілки працівників агропромислового комплексу, районної ради сільськогосподарських товаровиробників, районної спілки фермерів.

     Здійснює керівництво комісіями:      

         - призовною;

         - по списанню транспортних засобів;                                                                   

         - техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;                             

        - з питань ліцензування операцій з металобрухтом;   

        - з питань поводження з безхазяйними відходами;  

      - з питань законності, правопорядку та профілактики правопорушень;  

       - з питань вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів;

       - з врегулювання майнових питань реформованих сільськогосподарських підприємств;

      - з обстеження фактичних обсягів пільгових пасажироперевезень;    

      - з питань забезпечення житлом громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи;                                            - з питань безпечної життєдіяльності населення та іншими.                                             

Забезпечує організацію роботи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і комісій, створених при райдержадміністрації (за профілем).           

 

     

 

Заступник голови райдержадміністрації

 

 

 

 

Громадянство: громадянин України

Дата народження :

Місце народження: Україна

Освіта :вища,

Ранг державного службовця –

 Організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови районної державної адміністрації у галузі освіти, науки, мови, реклами, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, материнства та дитинства, сім’ї, молоді та неповнолітніх, внутрішньої, гендерної політики, преси та інформації, міжнаціональних, міжконфесійних відносин, соціального забезпечення та соціального захисту населення. Затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників згідно розподілу повноважень. Координує виконання програм щодо обов’язкової повної загальної середньої освіти, здійснює контроль за діяльністю закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури, спорту і туризму, їх матеріально-фінансовим забезпеченням. Вживає заходів щодо збереження мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту та розробляє прогнози їх розвитку, які враховує при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку. Вживає заходів щодо забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурних цінностей.Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.                                       Координує організацію роботи відповідних закладів по наданню населенню медичної допомоги, встановленню пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенню умов життя багатодітних сімей.                         Контролює виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.  Вживає заходів щодо сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій (за профілем).  

Координує роботу щодо організації інформаційного забезпечення населення через засоби масової інформації, контролює виконання законодавства про інформацію, сприяє розвитку засобів масової інформації державницького спрямування.             Координує розробку і виконання заходів щодо організації правового інформування і виховання населення.

 Бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою в межах, визначених законодавством. Контролює виконання законодавства щодо національних меншин і міграції населення, свободи світогляду і віросповідання. Контролює виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи.                     Координує роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони колишнього проживання.   Координує організацію: взаємодії органів виконавчої влади з політичними партіями, громадськими і політичними організаціями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, статутних завдань;  роз’яснення та інформаційно-пропагандистського забезпечення процесу впровадження Конституції України, курсу реформ Президента України; діяльності системи інформування населення про основні напрями державної політики;                              надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги;  оперативного інформування обласної державної адміністрації з найбільш актуальних питань життя району; інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності райдержадміністрації; підготовки та відзначення державних і професійних свят, інших урочистих заходів;       об'єктивного висвітлення діяльності органів влади всіх рівнів; вивчення та формування громадської думки, проведення соціологічних досліджень.  

Контролює реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі, і на право своєчасного одержання винагороди за працю в гуманітарній та соціальній сферах, охорони праці та своєчасного і не нижче визначеного державного мінімального розміру оплати праці в установах, організаціях, згідно розподілу функціональних повноважень.  

Координує розробку та організацію виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та використання трудових ресурсів. Контролює проведення, згідно з законом, оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.  Контролює організацію соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісного проведення атестації робочих місць.                     Координує роботу щодо реалізації державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості, потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави. Здійснює згідно із законодавством зоходи соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

Вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інших заходів щодо соціального захисту дітей, віднесених до її компетенції законом. Контролює виконання законодавства про пільги.Контролює діяльність відповідних служб щодо організації правильного і своєчасного призначення та виплати державних пенсій, цільової грошової допомоги, санаторно-курортного лікування ветеранів війни, праці та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду, інших заходів соціального захисту.  

 Контролює розробку і виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування. Координує і контролює роботу щодо створення мережі, зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них.              Забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю. Контролює розробку і виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.                                                                                                 Координує роботу щодо проведення згідно з законом оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць.                                                                         Бере участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). Контролює здійснення делегованих районною радою функцій управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад, згідно розподілу функціональних повноважень.                                                       Координує роботу щодо працевлаштування інвалідів. Сприяє здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню, наданню протезно-ортопедичної допомоги і забезпеченню засобами пересування і реабілітації.Готує пропозиції голові райдержадміністрації з питань утворення управлінь, відділів, інших служб, призначення і звільнення їх керівників та візує розпорядження голови райдержадміністрації з питань, віднесених до його компетенції.Співпрацює і спільно вирішує питання з Миргородським міськрайонним управлінням Головного управління держсанепідслужби у Полтавській області.

Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність:        

        - управління праці та соціального захисту населення райдержадмінісірації;     

       - відділу освіти, молоді,спорту та культури райдержадміністрації;   

       - служби у справах дітей райдержадміністрації;                                                     

       - сектору взаємодії  з громадськістю та інформаційно-комп’ютерного забезпечення райдержадміністрації.

У межах своїх повноважень спрямовує і координує діяльність:

сектору громадянства і міграцій та реєстрації фізичних осіб, районного територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління Пенсійного фонду України в районі, районного центру зайнятості, центральної районної лікарні і районного центру первинної медико-санітарної допомоги, аптек, навчальних закладів району, центральної бібліотечної системи, районного будинку культури, історико-краєзнавчих музеїв, національного музею-заповідника М.В.Гоголя, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності, дичячої музичної школи, закладів страхування, будинку дитячої та юнацької творчості. Координує роботу райкомів і об’єднаних комітетів профспілок (крім АПК).

Здійснює керівництво:

- координаційною радою з питань соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах;                        - спостережною комісією при райдержадміністрації;

- комісією по перевірці готовності дошкільних навчальних закладів району до нового навчального року;                            

  - координаційною радою з питань впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я району;

- координаційною радою з гендерних питань та проблем сім’ї;                            

 - координаційною радою з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при райдержадміністрації;

- координаційною радою у справах дітей;                                                        

- комісією з розгляду питань з надання матеріальної допомоги населенню з районного бюджету;

Забезпечує організацію роботи районних консультативних дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій, створених при райдержадміністрації (за профілем).                                                                                                          Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

 

   

 

 

 

Керівник апарату Шишацької районної державної адміністрації

Гречка Іван Іванович

Громадянство:громадянин України

Дата народження :19 серпня 1955 року

Місце народження: Україна, Полтавська область, Гадяцький район, с.Красна Лука.

Освіта :вища, закінчив Харківський автомобільно – дорожній інститут в 1981 році, інженер – механік.

 

Ранг державного службовця – 3 ранг

 

   Очолює апарат районної державної адміністрації, організовує його роботу відповідно до вимог Конституції України, Законів України „Про місцеві державні адміністрації” та інших Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат Шишацької районної державної адміністрації, Правил внутрішнього трудового розпорядку апарату райдержадміністрації.         Здійснює керівництво та організовує роботу апарату райдержадміністрації з організаційного, аналітичного, правового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності райдержадміністрації, його взаємодію з виконавчим апаратом районної ради, органами самоврядування, співпраці з місцевими структурами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, організаціями різних форм власності.        Організовує контроль за додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи. Забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації, дотримання відповідно до законодавства секретності і службової таємниці при роботі з документами, які містять інформацію, що належить до таємної, відповідає за стан діловодства, фінансової дисципліни, обліку і звітності, організовує роботу з документами та контроль їх виконання, з цих питань та з питань відряджень працівників апарату, видає накази. Спрямовує роботу в райдержадміністрації щодо дотримання державної кадрової політики.                                                                                    Вносить пропозицію щодо присвоєння рангів державним службовцям, які займають посади державної служби.                     Затверджує посадові інструкції спеціалістів та службовців апарату райдержадміністрації.                                                          Організовує складання планів роботи райдержадміністрації, підготовку та проведення засідань колегії райдержадміністрації і нарад у голови райдержадміністрації. Координує роботу щодо організації перевірок виконання актів законодавства і розпоряджень голови районної державної адміністрації в структурних підрозділах райдержадміністрації, надання методичної та практичної допомоги управлінням, відділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування в їх реалізації.     Вносить пропозиції по розподілу функціональних повноважень між заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації. Контролює підготовку матеріалів про призначення та звільнення з посад заступників голови райдержадміністрації, керівників та працівників апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації. Запитує в районних управліннях, відділах, інших органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності необхідні для райдержадміністрації матеріали і звіти про виконання її рішень.   Подає на затвердження голові районної державної адміністрації матеріали щодо структури, чисельності, штатного розпису та кошторису апарату райдержадміністрації. Подає на затвердження плани перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.   Організовує забезпечення виконання законодавства про працю і військовий обов’язок, здійснення заходів, пов’язаних з мобілізацією в апараті районної державної адміністрації.   

Здійснює заходи з питань, пов’язаних з утриманням приміщення, благоустроєм закріплених територій.                                   Здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності, фінансовою дисципліною, використанням кошторису на утримання апарату райдержадміністрації, організацією діловодства в апараті та наданням методичної допомоги щодо його ведення в структурних підрозділах райдержадміністрації, використанням службових приміщень, майна, автотранспорту райдержадміністрації. Є розпорядником матеріальних, фінансових ресурсів, що виділяються на утримання апарату райдержадміністрації. Користується правом  підпису на рахунках апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації.  Здійснює керівництво діяльністю апарату, організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності заступника керівника апарату, керівників його структурних підрозділів.                                                                                   Забезпечує підготовку розпоряджень, інших матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців, візує розпорядження голови районної державної адміністрації та підписує додатки до них.  Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділи, сектори апарату. Вносить пропозиції про призначення та звільнення працівників апарату райдержадміністрації відповідно до чинного законодавства. Організовує вивчення ділових та моральних якостей осіб, які претендують на посаду державних службовців. Організовує взаємодію між управліннями, відділами, іншими службами згідно з напрямами своїх повноважень.   При проведенні нарад у райдержадміністрації дає дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та проведення кіно-відео-фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де вона відбувається.                                         Проводить відповідно до плану роботи районної державної адміністрації наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, віднесених до компетенції апарату. Вирішує організаційні питання підготовки та відзначення державних і професійних свят, інших урочистих заходів. Організовує розгляд питань і внесення пропозицій про нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками та почесними званнями України, грамотами обласної та районної державних адміністрацій.  Здійснює управління майном райдержадміністрації, архівною справою.  Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з селищною та сільськими радами, їх виконавчими органами, селищним та сільськими головами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контроль виконання даних їм законом повноважень органів влади, розгляд та врахування у діяльності райдержадміністрації пропозицій депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Забезпечує дотримання державними службовцями службової дисципліни.   Бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством.   

 

         Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність:   

           -апарату райдержадміністрації;     

          - архівного відділу райдержадміністрації.       

Здійснює керівництво комісіями:

         - експертною;

         - конкурсною комісією для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців апарату райдержадміністрації та вакантних посад державних службовців у відділах, службі у справах дітей райдержадміністрації, секторах райдержадміністрації з нечисленним апаратом (до5чоловік);     

         - комісією для розгляду пропозицій щодо кадрового резерву для державної служби;                                                              - кваліфікаційною комісією апарату райдержадміністрації;                   

        - по проведенню інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;                

        - по перегляду нормативно-правових актів;                                                

        - для проведення атестації державних службовців апарату райдержадміністрації;                                                                     - зі знищення печаток і штампів райдержадміністрації.  

         Забезпечує організацію роботи інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів та комісій, створених при райдержадміністрації (за профілем).   

         Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

Наверх ↑