Керівництво

Версія для друкуВерсія для друку

Шишацька районна державна адміністрація

Поштова адреса38000 Полтавська обл., смт.Шишаки, вул. Партизанська 2,

 тел.9-10-97,факс 9-13-06,  9-12-07 ел.пошта: sh_rda @adm-pl.gov.ua

 

Голова Шишацької районної державної адміністрації

 

СКОРОХОД СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

 

Громадянство: громадянин України

Дата народження: 30 квітня 1963р.

Місце народження:Приморський край,Прикордонний район, с.Жаріково .

Освіта : вища, Полтавський державний педагогічний інститут ім.В.Г.Короленка, учитель біології і хімії середньої школи(1986р),

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістр державного управління (2010р)

Ранг державного службовця –  9 ранг (2008р)

 

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, діє відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Здійснює контроль та забезпечує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.      Несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами, як в Україні, так і за її межами.

Спрямовує та координує діяльність заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та інших районних служб.

Формує склад районної державної адміністрації, утворює, реорганізовує, ліквідує, відповідно до законодавства апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації.

Призначає на посади та звільняє з посад керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

            Затверджує:

- регламент райдержадміністрації;

- структуру райдержадміністрації, утворює, реорганізовує, ліквідує відповідно до законодавства структурні підрозділи райдержадміністрації;                                                                                                              

- штатні розписи структурних підрозділів райдержадміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації. Координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сприяє їм у виконанні покладених на них завдань. Погоджує у встановленому порядку призначення на посади їх керівників. Порушує при необхідності вмотивовані питання про їх відповідність займаній посаді.

Подає на розгляд районної ради проект бюджету та програми соціально- економічного розвитку району, організовує виконання бюджету та схвалених районною радою програм, щорічно звітує перед нею про їх виконання.

Контролює здійснення заходів, пов’язаних з оборонною, мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на території району.

Забезпечує дотримання прав і свобод громадян, організовує розгляд звернень громадян, проводить їх особистий прийом, перевірку стану роботи по розгляду звернень громадян в органах державного управління та місцевого самоврядування, в підприємствах, організаціях розташованих на території району.                           Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями.                                          Спрямовує діяльність районної державної адміністрації на виконання визначених законами повноважень з соціально-економічного розвитку району.                      Затверджує плани перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.                                                                Спрямовує, координує та контролює діяльність щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.                                           Розглядає звернення та пропозиції політичних партій громадсько-політичних та релігійних організацій, сприяє їм у вирішенні нагальних потреб.                                    В особливий період для керівництва виконанням заходів щодо оборони України утворює та очолює Раду оборони району.                                                                                          Вживає, в разі стихійного лиха, екологічних катастроф, інших надзвичайних ситуацій, здійснення заходів до запобігання епізоотій, пов’язаних з тваринним світом, та їх ліквідації, необхідних заходів щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, організацій, установ, врятування життя людей, захисту їх здоров’я і прав, збереження матеріальних цінностей.                                         Здійснює контроль за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі, додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху.                                                                               У межах повноважень передбачених законодавством, забезпечує здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці.                                      Виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації.                      Контролює здійснення фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, а також заходів, пов’язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та інших заходів, передбачених законодавством.                                                                  Організовує роботу з питань протидії та профілактики корупції з боку державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування.                                                                                                                      Здійснює на території району управління об’єктами, що перебувають у державній власності та перебувають у сфері управління райдержадміністрації.                        Приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також здійснює делеговані районною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад.                                                                   Вирішує питання проведення виборів і референдумів, адміністративно-територіального устрою в межах, визначених законодавством.                                         Розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України.                                                                                                                                Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій району.                                                                                                                                 Координує організацію роботи щодо:                                                                                     -реалізації державної політики у сфері використання та охорони природних ресурсів;                                                                                                                                                       -розвитку дорадництва та кооперації у сфері агропромислового виробництва;                     -врегулювання відносин власності земельних часток (паїв) та майна;                          -взаємодії органів виконавчої влади з політичними партіями та громадсько-політичними об’єднаннями з метою консолідації всіх політичних сил на розвиток району та забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації;                                              -інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності райдержадміністрації;              -зупинення в установленому законом порядку діяльності підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;                                                                                            -об’єктивного висвітлення діяльності органів влади всіх рівнів;                                                -будівництва, архітектури, інвестицій;                                                                                        -ліквідації наслідків екологічних аварій, залучення до цих робіт підприємств, установ, організації, незалежно від форм власності, та громадян;                                     -реалізації державної політики з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, з питань екологічної та пожежної безпеки;                                                           -складання проекту бюджету району та його виконання;                                                          -складання необхідних для управління соціально-економічним розвитком району балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива, проведення розрахунків коштів та визначення рівня обслуговування обсягів послуг, необхідних для забезпечення передбачених законодавством мінімальних соціальних потреб.                                                                                   З метою забезпечення виконання показників бюджетів всіх рівнів координує роботу із забезпечення збирання всіх податків і платежів, правильного розподілу бюджетних коштів.                                                                                                                                Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.                                                                                     Забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.    Контролює розробку планів використання природних ресурсів.                         Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних енергозберігаючих технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробництва.                                               Забезпечує виконання затверджених програм раціонального використання лісів.  Організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства установи, організації, незалежно від форм власності, та громадян.                                           віднесених до його компетенці"Забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення зони санітарної охорони сфери водопостачання.                                                                                                     Здійснює, відповідно до законодавства, контроль за вирішенням питань щодо:               -затвердження районних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, забезпечення проведення їх експертизи;                                                        -визначення території вибору і надання землі для містобудівних потреб; організації будівництва і ремонту житлових об’єктів, об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення, шляхів місцевого значення;             -організації охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування, паркових комплексів та історико-культурних ландшафтів, територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.                                                         Здійснює на території району координацію робіт щодо управління об'єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації, створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.                          При необхідності, утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, визначає їх завдання, функції та персональний та посадовий склад.                                           Організовує державний контроль за діяльністю відповідних підрозділів щодо організації роботи з раціонального використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля, мінеральних ресурсів рекреації, лісів, води, рослинного, тваринного світу, додержання санітарних і ветеринарних правил.                                                                       Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.  Співпрацює і спільно вирішує питання з районною радою, прокуратурою та районним судом.

Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність:

        - фінансового управління райдержадміністрації;

- прес-служби райдержадміністрації;                                                                                   - сектору з правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації;                                                                                                      - сектору житлово - комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації;                                                                                                   - головного спеціаліста по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи райдержадміністрації;                        - головного спеціаліста з питань цивільного захисту райдержадміністрації.                                                   

У межах своїх повноважень спрямовує і координує діяльність:

районного сектору Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, Шишацького відділення поліції Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, районного військового комісаріату, Шишацького відділення Миргородської ОДПІ Головного управління державної фіскальної служби у Полтавській області, управління Державної казначейської служби України у районі, відділень банків, районної газети “Сільське життя”, лісництв Шишацького району.

 

Здійснює керівництво:

             - колегією райдержадміністрації;  

             - районною тимчасовою комісією з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

             - координаційною радою з питань розвитку підприємництва;

             - комісією з питань захисту прав дитини;                                                                                   - постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян;                         - техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;                                          - з питань поводження з безхазяйними відходами;                                                                    - робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.         

   

 

Заступник голови райдержадміністрації

 

ОНАЦЬКО  ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

 

 

 

Громадянство: громадянин України

Дата народження :13 грудня 1966

Місце народження: Україна

Освіта :вища,Полтавський державний педагогічний інститут ім.В.Г.Короленка (1991р) спціальність-історія,суспільствознавство,правознавство;

 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістр державного управління (2013р)

Ранг державного службовця –6 ранг

 

Організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань соціально-економічного розвитку, економіки, споживчого ринку, фінансів, транспорту, зв’язку, інфраструктури,  управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики, , ю Держфінінспекції в Полтавській і обмеження волі або позбавлення возовнішньоекономічної діяльності, переробної та харчової промисловості, паливно-енергетичного комплексу, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, захисту прав споживачів, у галузі освіти, науки, мови, реклами, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, материнства та дитинства, сім’ї, молоді та неповнолітніх, внутрішньої, гендерної політики, міжнаціональних, міжконфесійних відносин, соціального забезпечення та соціального захисту населення.                                                                                                          

а дорученням голови райдержадміністрації представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами й організаціями в районі та за його межами, контролює і координує діяльність керівників структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права.                                

Організовує роботу щодо взаємодії діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з районною радою та органами місцевого самоврядування, контролює виконання повноважень, делегованих районною радою, організовує прийом іноземців і роботу з ними.                                                                                              

    Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок.   Здійснює контроль за діяльністю закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури, спорту і туризму за їх матеріально-фінансовим забезпеченням. 

Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.       

  Координує організацію роботи відповідних закладів по наданню населенню медичної допомоги, встановленню пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенню умов життя багатодітних сімей.Контролює виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.     

 Вживає заходів щодо сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій (за профілем).                                                                                               Координує роботу щодо організації інформаційного забезпечення населення через засоби масової інформації.                  Координує розробку і виконання заходів щодо організації правового інформування населення.   

 Бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою в межах, визначених законодавством.            Контролює виконання законодавства щодо національних меншин і міграції населення, свободи світогляду і віросповідання.

Контролює виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи.                                                            Координує роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб, а також депортованих осіб з Криму та здійснення соціального захисту учасників АТО.    

 Контролює реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі, і на право своєчасного одержання винагороди за працю в гуманітарній та соціальній сферах, охорони праці та своєчасного і не нижче визначеного державного мінімального розміру оплати праці в установах, організаціях, згідно розподілу функціональних повноважень.                                                                   Координує розробку та організацію виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та використання трудових ресурсів.    

Контролює проведення, згідно з законом, оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.        

Координує роботу щодо реалізації державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості, потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.                                                                                          Здійснює згідно із законодавством заходи соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.                       Вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інших заходів щодо соціального захисту дітей, віднесених до її компетенції законом.                                              Контролює діяльність відповідних служб щодо організації правильного і своєчасного призначення та виплати державних пенсій, цільової грошової допомоги, санаторно-курортного лікування ветеранів війни, праці та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду, інших заходів соціального захисту.                                                                                                                          Координує роботу щодо працевлаштування інвалідів. Сприяє здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню, наданню протезно-ортопедичної допомоги і забезпеченню засобами пересування і реабілітації.               

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).                                        

       Координує організацію роботи щодо:                                                                                             
-забезпечення сільського господарства продовольчих ресурсів зерна,   задоволення потреб населення району в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;                                                                                                                                            -діяльності системи інформування населення про основні напрями державної політики;        

   -надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги;      

   -оперативного інформування обласної державної адміністрації з найбільш актуальних питань життя району;          

   -інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності райдержадміністрації; підготовки та відзначення державних і професійних свят, інших урочистих заходів;      

   -об'єктивного висвітлення діяльності органів влади всіх рівнів; вивчення та формування громадської думки, проведення соціологічних досліджень.         

       Координує роботу з питань:            

  -призову громадян на дійсну військову службу та контролює діяльність районної призовної комісії;                     

 

-надання адміністративних послуг.         

  Координує роботу місцевих ринків та контролює дотримання правил торгівлі на них, забезпечує організацію та проведення виставок, торговельних ярмарків, підготовку та відзначення професійних свят (за профілем).                                          Забезпечує координацію і контроль організації за якісним обслуговуванням населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, незалежно від форм власності, додержанням ними правил торгівлі, побутового обслуговування, законодавства про захист прав споживачів.                                                                                                                                                Сприяє підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню.                                                                     Здійснює координацію діяльності та контроль за роботою об'єктів промисловості, транспорту, енергетики, зв’язку, що перебувають у спільній власності територіальних громад району.                                                                                                            Забезпечує виконання заходів щодо стабільної роботи паливно-енергетичного комплексу, дотримання встановлених лімітів використання всіх видів енергоносіїв та своєчасних розрахунків за них.                                                                                                                Здійснює, відповідно до законодавства, контроль за вирішенням питань щодо охорони праці та своєчасного і не нижче визначеного державного мінімального розміру оплати праці на підприємствах, в установах, організаціях, згідно розподілу функціональних повноважень.                                                                                                             Організовує роботу з інвестиційної діяльності серед підприємств усіх форм власності та відомчого підпорядкування.                                                                                        Здійснює контроль за дотриманням норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг.                                                                                                                                Контролює здійснення делегованих районною радою функцій управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад, згідно розподілу функціональних повноважень.                                                                                                                      Забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, проведення конкурентної політики в районі, дотримання антимонопольного законодавства та державної регуляторної політики, законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності та адміністративні послуги.                                             Організовує та контролює роботу з питань виставкової та ярмаркової діяльності, з підготовки та відзначення професійних свят (за профілем).                                                      віднесених до його компетенці"Забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці.                                                  За дорученням голови райдержадміністрації затверджує (погоджує) фінансові документи головного розпорядника коштів.                                                                                             У разі відсутності голови райдержадміністрації виконує його функції і повноваження. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність:

            - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;                      - відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації;                                                                                                       - відділу освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації;                            - служби у справах дітей райдержадміністрації                                                                                                                                                              

                                    У межах своїх повноважень спрямовує і координує діяльність:

 Шишацької дільниці газопостачання Диканського району газопостачання ПАТ «Полтавагаз», філії ПАТ «Полтаваобленерго», автостанції, Шишацької дільниці з експлуатації водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал», підприємств промисловості, нафтогазовидобувних підприємств, залізничних станцій, станцій технічного обслуговування, автогазозаправочних станцій, підприємства технічної інвентаризації та експертиз, райспоживспілки, районного сектору управління державної міграційної служби України в Полтавській області, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області, районної філії Полтавського обласного центру зайнятості, закладів охорони здоров’я, навчальних закладів та закладів культури району, Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності, закладів страхування, філії «Решетилівський райавтодор»,  Шишацької районної державної лікарні ветеринарної медицини, управління Держпродспоживслужби в ІІІишацькому районі, головних спеціалістів Держсільгоспінспекції в Полтавській області, відділу Держгеокадастру у Шишацькому районі, підприємств, товариств, господарств агропромислового комплексу району всіх форм власності, районної ради сільськогосподарських товаровиробників, районної спілки фермерів, державного шовкорадгоспу «Гоголівський». Координує роботу райкомів і об’єднаних комітетів профспілок.

                                                 Здійснює керівництво комісіями:  - призовною;                                                                                    - евакуаційною;                                                                    - протиепізоотичною;                                                         - протиепідемічною;                                                            - з перевірки стану військового обліку в районі;

            - по списанню транспортних засобів;                                                                                          - з питань ліцензування операцій з металобрухтом;                                                             - з питань законності, правопорядку та профілактики правопорушень;                          - з питань вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів;                                                - з обстеження фактичних обсягів пільгових пасажироперевезень;                                              - координаційною радою з питань національно-патріотичного виховання при районній державній адміністрації;                                                                                                       - з питань безпечної життєдіяльності населення;                                                           - координаційною радою з питань соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах;                                                                                    - спостережною комісією при райдержадміністрації;                 

                                                     

            - комісією по перевірці готовності навчальних закладів району до нового  навчального року;     

            - комісією з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій та надання пільг;                                                  - координаційною радою з гендерних питань, проблем сім’ї запобігання домашньому насильству;                                                                                                                             - координаційною радою з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при райдержадміністрації;

            - міжвідомчою координаційно-методичною радою з правової освіти населення;

- координаційною радою у справах дітей при районній державній адміністрації;      - комісією з розгляду питань з надання матеріальної допомоги населенню з районного бюджету;                                                                                                                        - комісією з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам;                                                                                                                        - опікунською радою при райдержадміністрації.

Забезпечує організацію роботи районних консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій, створених при райдержадміністрації (за профілем).     

Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

 

 

 

Керівник апарату Шишацької районної державної адміністрації

(ВАКАНСІЯ з 20.08.2020 року)

 

 

Ранг державного службовця – 3 ранг

Очолює апарат районної державної адміністрації, організовує його роботу відповідно до вимог Конституції України, Законів України „Про місцеві державні адміністрації” та інших Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат Шишацької районної державної адміністрації, Правил внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації.                                                                                                 

Здійснює керівництво та організовує роботу апарату райдержадміністрації з організаційного, аналітичного, правового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності райдержадміністрації, його взаємодію з виконавчим апаратом районної ради, органами самоврядування, співпраці з місцевими структурами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, організаціями різних форм власності.                                                                                                                               

Організовує контроль за додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи. Забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців.                                                                                                                  

Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації, дотримання відповідно до законодавства секретності і службової таємниці при роботі з документами, які містять інформацію, що належить до таємної. Відповідає за стан діловодства, фінансової дисципліни, обліку і звітності, організовує роботу з документами та контроль їх виконання, з цих питань видає накази.                                   Готує пропозиції голові райдержадміністрації з питань утворення управлінь, відділів, інших служб, призначення і звільнення їх керівників.                           

Розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України, заохочувальними відзнаками Президента України.                              

Спрямовує роботу в райдержадміністрації щодо дотримання державної кадрової політики.                                                                                                           

Спрямовує та координує роботу з розроблення та реалізації заходів з розвитку державного управління.                                                                                                                       

Організовує складання планів роботи райдержадміністрації, підготовку та проведення засідань колегії райдержадміністрації і нарад у голови райдержадміністрації.  Координує роботу щодо організації перевірок виконання актів законодавства і розпоряджень голови районної державної адміністрації в структурних підрозділах райдержадміністрації, надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації в їх реалізації.                          

Вносить пропозиції по розподілу функціональних повноважень між головою, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації.                                              

Контролює підготовку матеріалів про призначення та звільнення з посад заступника голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, зі статусом осіб юридичного права.                                                                 

Запитує в структурних підрозділах райдержадміністрації, інших органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності необхідні для райдержадміністрації матеріали і звіти про виконання її рішень.                                                                                                                            

Подає на затвердження голові районної державної адміністрації матеріали щодо структури, чисельності, штатного розпису та кошторису апарату райдержадміністрації,  структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації.                                             

Подає на затвердження плани перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.                                       

Організовує забезпечення виконання законодавства про працю і військовий обов’язок, здійснення заходів, пов’язаних з мобілізацією в апараті районної державної адміністрації та структурних підрозділах, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації.                                                                                                  

Здійснює заходи з питань, пов’язаних з утриманням приміщення, благоустроєм закріплених територій.                                                                                                                           

Здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності, фінансовою дисципліною, використанням кошторису на утримання апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації, організацією діловодства в апараті та наданням методичної допомоги щодо його ведення в структурних підрозділах райдержадміністрації, використанням службових приміщень, майна, автотранспорту райдержадміністрації. Є розпорядником матеріальних, фінансових ресурсів, що виділяються на утримання апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації. Користується правом  підпису на рахунках апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації.                                                   

Здійснює керівництво діяльністю апарату, організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників його структурних підрозділів.                    

Забезпечує підготовку розпоряджень, інших матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців. Візує розпорядження голови районної державної адміністрації та підписує додатки до них, що готуються апаратом райдержадміністрації.     

 Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділи, сектори апарату райдержадміністрації.                                                                                                   

 

Керівник апарату районної державної адміністрації:

- здійснює, визначені Законом України «Про державну службу», повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації та структурних підрозділах райдержадміністрації, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації;

- призначає на посади і звільняє з посад державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування та інших працівників апарату та структурних підрозділів, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації;                                - присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби. Затверджує посадові інструкції керівників, спеціалістів, службовців апарату райдержадміністрації та структурних підрозділах райдержадміністрації, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації;

  - організовує планування роботи з персоналом, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів;

  - приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців;

 - утворює дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ;

- організовує роботу з документами та контроль їх виконання.                        

            Організовує взаємодію між структурними підрозділами згідно з напрямами своїх повноважень.                                                                                                              При проведенні нарад у райдержадміністрації дає дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та проведення кіно-відео-фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де вона відбувається.                                                            Проводить відповідно до плану роботи районної державної адміністрації наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, віднесених до компетенції апарату.                                                                                                         Вирішує організаційні питання підготовки та відзначення державних і професійних свят, інших урочистих заходів. Організовує розгляд питань і внесення пропозицій про нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками та почесними званнями України, грамотами обласної та районної державних адміністрацій.                                                                                              Здійснює управління майном райдержадміністрації, архівною справою.                         Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з селищною та сільськими радами, їх виконавчими органами, селищним та сільськими головами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контроль виконання даних їм законом повноважень органів влади, розгляд та врахування у діяльності райдержадміністрації пропозицій депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.                                                     Забезпечує дотримання державними службовцями виконавської та службової дисципліни.                                                                                                                            Бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством.   

                      Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність:  

        - апарату райдержадміністрації;                                                                                

        - структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються бухгалтерією райдержадміністрації (з питань державної служби);                                        

      - архівного відділу райдержадміністрації;

         - трудового архіву    

Здійснює керівництво комісіями:

            - експертною;     

         - кваліфікаційною комісією апарату райдержадміністрації;      

         - по проведенню інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;     

         - по перегляду нормативно-правових актів;     

         -з питань роботи із службовою інформацією в апараті Шишацької районної державної адміністрації                                                - зі знищення печаток і штампів райдержадміністрації.    

 Забезпечує організацію роботи інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів та комісій, створених при райдержадміністрації (за профілем).     

Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

 

 

Наверх ↑