ПОЛОЖЕННЯ про сектор з правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Шишацької районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

                                           

  

 

   ШИШАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

27.01.2020                                                                                         № 15

 

Про затвердження Положення

про сектор з  правової роботи,

запобігання та виявлення корупції 

апарату Шишацької районної

державної адміністрації

 

          Відповідно до статей 5, 6, 39, 44 Закону України «Про місцеві державні  адміністрації», Загального положення про юридичну службу міністерств, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 26.11.2008 № 1040 (із змінами), Типового положення про структурний  підрозділ місцевої державної адміністрації», затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України  від  26.09.2012 №  887 (із змінами), розпорядження голови районної державної адміністрації від 22.11.2019 № 202 «Про деякі питання упорядкування структури райдержадміністрації та встановлення граничної чисельності структурних підрозділів райдержадміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.11.2007 № 376 «Про  регламент  Шишацької районної державної адміністрації» (із змінами):

         1. Затвердити Положення про сектор  з  правової  роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Шишацької районної державної адміністрації (додається).

         2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації 07.08.2018 № 180 «Про затвердження Положення про сектор юридичної роботи апарату  районної державної адміністрації».

 

 

          Голова

районної державної

      адміністрації                                                                     В.Б.ІВАНЕНКО

 

     

 

 

 

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                        Розпорядження голови

   районної державної

                                                                              адміністрації

                                                                              27.01.2020 № 15

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з правової роботи, запобігання та виявлення корупції  

апарату Шишацької районної державної адміністрації

 

          1. Сектор з  правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Шишацької районної державної адміністрації (далі –  сектор ) утворюється головою районної державної адміністрації,  є структурним підрозділом  апарату районної державної адміністрації  і забезпечує виконання покладених на  сектор завдань.

2. Сектор підпорядковується голові та керівнику апарату районної державної адміністрації.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України,актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 (із змінами), цим положенням, розпорядженнями голови облдержадміністрації, райдержадміністрації, наказами керівника апарату райдержадміністрації, а також іншими нормативно-правовими актами.

         З питань організації та проведення правової роботи сектор може керуватися рекомендаціями Міністерства юстиції України.

4. Сектор  утворюється без надання статусу  юридичної особи публічного права.

5. Основними завданнями сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами, апаратом та керівництвом райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, та представлення інтересів райдержадміністрації в судах, підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції; здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, за дотриманням антикорупційного законодавства, а також організація і здійснення роботи зі зверненнями громадян у райдержадміністрації.  

         Для представлення інтересів держави в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є райдержадміністрація повноваження можуть надаватися окремій посадовій особі.

6.  Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

        6.1. З юридичних питань:

         1) організовує та  бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній  сфері, правильного застосування законодавства в райдержадміністрації, у представленні її інтересів в судах;

         2) розробляє та бере участь у розробленні проектів  нормативно-правових актів  з питань, що належить  до компетенції райдержадміністрації;

          3) перевіряє відповідність законодавству України проектів  розпоряджень та інших  актів, що подаються  на підпис голові райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників  заінтересованих структурних підрозділів;

         4) проводить юридичну експертизу проектів  нормативно – правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності  віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

           5) проводить гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів райдержадміністрації, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997;

          6) проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів  райдержадміністрації, які підлягають державній реєстрації, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком до Порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61 «Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів».

7) переглядає разом із структурними підрозділами  райдержадміністрації нормативно-правові акти  та інші документи з питань, що належать до  її компетенції, з метою приведення у відповідність із законодавством;

         8) інформує голову райдержадміністрації про необхідність  вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

         9) вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом;

         10) разом із заінтересованими структурними підрозділами  райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голові райдержадміністрації для вирішення питання  щодо підготовки 

проектів нормативно-правових актів  та інших  документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

         11) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації та готує пропозиції до них;

 

         12) організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь  у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів  райдержадміністрації, а також  погоджує (візує) проекти договорів за

наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

         13) організовує претензійну  та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

         14) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови  і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

         15) аналізує матеріали, що надійшли  від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій, дані статистичної звітності, що

характеризують стан дотримання законності райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь  в організації роботи з відшкодування збитків;

         16) подає пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

         17) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

         18) здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови райдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні її діяльності, вживає заходів до провадження новітніх форм і методів діяльності  сектору;

         19) веде облік актів законодавства, забезпечує його підтримання у контрольному стані та зберігання;

         20) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

         21) організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників сектору, роз’яснює застосування законодавства, надає  правові

консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за дорученням голови райдержадміністрації розглядає звернення громадян, звернення та запити  народних депутатів України;

         22) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

          23) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів  райдержадміністрації в судах та інших органах;

         24) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації.

6.2. З питань запобігання та виявлення корупції:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

 

2) надає іншим структурним підрозділам Шишацької районної державної адміністрації та окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Шишацької районної  державної адміністрації і вносить керівнику пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами  апарату Шишацької районної державної адміністрації та малочисельних структурних підрозділів, що обслуговуються  бухгалтерією апарату райдержадміністрації інформує в установленому порядку про такі факти  голову Шишацької районної державної адміністрації, керівника апарату

районної державної адміністрації,  а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

5) веде облік працівників Шишацької районної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

6) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

7) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Шишацької районної державної адміністрації до вчинення корупційних правопорушень;

8) надає допомогу в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави;

9)  повідомляє у письмовій формі голові Шишацької районної державної адміністрації, керівнику апарату районної державної адміністрації та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Шишацької районної державної адміністрації.

6.3. З питань роботи зі зверненнями громадян:

1) забезпечує реалізацію державної політики з питань роботи із звернення громадян, виконання Закону України «Про звернення громадян» в райдержадміністрації;

2) забезпечує в установленому порядку отримання звернень громадян та реагування на порушені у зверненнях питання через структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інші органи державної влади, а також підприємства, установи та організації незалежно від форми власності;

3) забезпечує підготовку та проведення особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації у приміщенні райдержадміністрації і за місцем роботи та проживання громадян;

4) опрацьовує звернення громадян до керівництва райдержадміністрації та доручення за зверненнями, які надійшли з облдержадміністрації, інших

 

органів державної влади, установ, відомств, забезпечує реєстрацію та облік звернень громадян згідно з установленою звітно-обліковою документацією;

5) подає на розгляд керівництву райдержадміністрації звернення громадян, після чого направляє їх структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, до компетенції яких входить розгляд відповідного звернення;

6) формує та зберігає справи за зверненнями громадян, що були взяті на контроль;

7) проводить моніторинг звернень громадян у райдержадміністрації,
здійснює іншу роботу щодо звернень громадян, передбачену чинним законодавством;

8) інформує керівництво райдержадміністрації щодо звернень громадян, які надійшли до райдержадміністрації,   аналізує  роботу зі звернення громадян, узагальнює  пропозиції, що містяться у зверненнях, надає довідки, звіти, інформацію про питання, порушені громадянами, та вжиті заходи за підсумками розгляду звернень.

6.4. Здійснює інші повноваження, покладені на сектор, відповідно до чинного законодавства.

7. Сектор з правової роботи, запобігання та виявлення корупції  апарату райдержадміністрації для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами райдержадміністрації;

2) одержувати в установленому  порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

        З метою забезпечення своєчасного та якісного виконання завдань, які  потребують оперативного вжиття необхідних заходів посадові особи на вимогу сектору зобов’язані  невідкладно подавати необхідні матеріали; 

         3) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

        4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи сектору;

        5) інформувати голову райдержадміністрації про покладення на  сектор обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів райдержадміністрації;

        6) брати участь у нарадах та засіданнях дорадчих та колегіальних органів, нарадах, що проводяться в райдержадміністрації.

8. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду і звільняється керівником апарату райдержадміністрації за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну службу». Особа, що призначається на посаду завідувача сектору повинна мати вищу юридичну освіту не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної

служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року та  вільно володіє державною мовою.

        На посаду головного спеціаліста, провідного спеціаліста або спеціаліста сектору призначається особа, яка має вищу юридичну освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільно володіє державною мовою.

10. Працівники сектору призначаються та звільняються з посади керівником апарату райдержадміністрації в установленому чинним законодавством порядку.

          11. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за  виконання покладених на нього завдань;

2) подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про структурний підрозділ;

3) планує роботу  сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої держадміністрації;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

5) вносить пропозиції щодо розгляду на  нарадах, засіданнях колегії питань, що належать до компетенції  сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

6)  визначає права та обов’язки працівників сектору;

7) представляє інтереси  райдержадміністрації  у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

          8) здійснює інші повноваження, визначені законом.

       11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників  сектору  визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                              І.І.ГРЕЧКА

Наверх ↑