Порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі до райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

І.Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблений з метою створення механізму реалізації права фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Шишацька районна  державна адміністрація та її структурні підрозділи.

 

1.2. Цей Порядок розроблено відповідно  до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».

 

ІІ. Оформлення запиту на інформацію

 

2.1. Запит на інформацію подається  фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до райдержадміністрації або  її структурних  підрозділів  в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

 

2.2.  Запит на інформацію подається у довільній формі.

 

2.3.   Запит на інформацію повинен містити:

 

прізвище, ім’я, по  батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

 

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо).

 

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

ІІІ. Подання запиту на інформацію

 

3.1. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає райдержадміністрація або її структурні підрозділи, або яка розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації   http://shyshaky.adm-pl.gov.ua 

 

3.2. Запит  на   інформацію  може   бути   подано   особисто   до   загального  відділу    апарату  райдержадміністрації   або  посадовим   особам   структурних підрозділів  райдержадміністрації, які  організовують у встановленому  порядку доступ   до   публічної   інформації,  якою   володіє   райдержадміністрація  та  її структурні   підрозділи,  в   робочий   час    згідно  з    правилами   внутрішнього трудового  розпорядку.

 

                3.3. Спеціальним службовим приміщенням для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію є кабінет № 5 загального відділу апарату райдержадміністрації (вул. Партизанська, 2, смт. Шишаки).

              Спеціальним службовим приміщенням для роботи запитувачів з обмеженими фізичними можливостями  є  спеціально обладнаний кабінет на першому поверсі (вул. Партизанська, 2, смт. Шишаки). 

 

3.4. Спеціальні службові приміщення для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію в структурних підрозділах райдержадміністрації  визначаються їх начальниками.   

 

3.5. Під час подання запиту на інформацію запитувач  зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

 

3.6. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює  представник загального  відділу апарату райдержадміністрації або посадова особа структурного підрозділу райдержадміністрації, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє райдержадміністрація чи її структурні підрозділи, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію  запиту  особі, яка його подала.

 

3.7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту зазначається назва установи та проставляється відбиток штампа із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту, така  копія повертається запитувачу.

 

Форма запиту на інформацію

 

 Розпорядник                     ______________________________________________

 інформації                        (найменування розпорядника інформації)

 

Запитувач                           ______________________________________________

                                            (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичних осіб,

                                                    прізвище, ім’я, по батькові представника організації –

                                                    для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не

                                                    мають статусу юридичної особи,

                                            ______________________________________________

                                            поштова адреса або електронна адреса, контактний

                                                    телефон)

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати ___________________________________________________

                          (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи

                               зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк   (необхідне зазначити):

на поштову адресу:                   __________________________________________

                                                    ( поштовий  індекс, область, район, населений 

                                                     __________________________________________

                                                     пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу                 _________________________________________

телефаксом                                  _________________________________________

за телефоном                               _________________________________________

________         ___________
     (дата)             (підпис)

 

Примітки:

 

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Шишацької районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, розміщується на веб-сайті Шишацької районної державної адміністрації http://shyshaky.adm-pl.gov.ua та веб-сайтах структурних підрозділів райдержадміністрації:

управління агропромислового розвитку – відсутній;

управління праці та соціального захисту населення – відсутній;

фінансове управління – відсутній;

відділ освіти, молоді та спорту – http://schrvo.ucoz.ua;

відділ культури і туризму – відсутній;

відділ економічного розвитку і торгівлі – відсутній;

архівний відділ – відсутній;

сектор містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства – відсутній;

служба у справах дітей – відсутній.

 

                2. Запит до Шишацької районної державної адміністрації може бути поданий:

 

   на поштову адресу: вул. Партизанська, 2, смт. Шишаки, Полтавської обл., 38000;

 

   на електронну адресу: sh_rda@adm-pl.gov.ua ;

 

   телефаксом:  (05352) 9-13-06;

               за телефоном: (05352) 9-10-88.

 
          Інформацію про поштові, електронні адреси, номери телефаксів та      телефонів структурних підрозділів райдержадміністрації можна отримати на веб-сайті в рубриці  «Доступ до публічної інформації».

 

                3. Запит на інформацію може бути подано особисто до загального відділу апарату Шишацької районної  державної адміністрації, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Шишацька районна державна адміністрація та її структурні підрозділи, в робочий час згідно з правилами  внутрішнього трудового розпорядку за адресою: вул. Партизанська, 2, смт. Шишаки, 38000, кабінет 8.

Запит на інформацію може бути подано особисто до осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації, в  управлінні праці та соціального захисту населення, управлінні агропромислового розвитку, фінансовому управлінні, відділі культури і туризму, відділі освіти   молоді та спорту райдержадміністрації.

            4. Форму запиту можна отримати в Шишацькій районній державній       адміністрації за адресою: вул. Партизанська, 2, смт. Шишаки, Полтавської обл., 38000, кабінет 8. У структурних підрозділах райдержадміністрації – у посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації.

 

                5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

 

                6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний            запитувачем, протягом п’яти робочих днів із дня надходження запиту.

 

                7. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для   захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій,

катастроф, небезпечних природних явищ ті інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися  і загрожують   безпеці  громадян, відповідь    надається  протягом   48 годин з дня отримання запиту.

 

                8. У разі, коли запит   стосується надання  великого обсягу  інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду     запиту може бути подовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого    продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

 

9. Інформація на запит надається безоплатно.

 

10. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат,  пов’язаних  із  копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після    підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

11. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

 

11.1. Шишацька районна державна адміністрація, її структурні                 підрозділи не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції,             передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено      запит.

 

11.2. Інформація, що  запитується,   належить до категорії   інформації  з    обмеженим доступом.

 

11.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток.

 

11.4. Не дотримано вимог щодо складання та подання запиту на              інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про    доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

 

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

 

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

 

підпис і дату  (за умови подання письмового запиту).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑