ЧЕТВЕРТИЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Версія для друкуВерсія для друку

ЧЕТВЕРТИЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (коротка історична довідка)

IV Універсал Української Центральної Ради – державно-правовий акт, який проголосив повну державну незалежність Української Народної Республіки. Ухвалений Комітетом Української Центральної Ради 24 (11) січня 1918. Його появі, зокрема, передував початок мирних переговорів УНР з Центральними державами в Брест-Литовську (нині місто Брест, Білорусь).

Документом сповіщалося, що «однині УНР стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу», було заявлено про прагнення до мирного співіснування з усіма сусідніми державами, які не мають права втручатися в її внутрішні справи. Цим Універсалом підтверджувалися повноваження влади Української Центральної Ради до моменту скликання Українських Установчих зборів. Генеральний секретаріат Української Центральної Ради як виконавчий орган було перетворено на Раду народних міністрів Української Народної Республіки, якій доручили провадити далі цілком самостійно переговори з Центральними державами й укласти мирний договір.

В Універсалі містилися заклики до уряду та громадян України до боротьби з більшовиками та іншими «напасниками», що нищать і руйнують край. Оголошувалося про цілковитий розпуск регулярної армії та створення замість неї народної міліції.

В економічній сфері ставилися завдання переведення промислових підприємств на мирний стан, боротьби з безробіттям, передбачалося встановлення державного контролю над банками, найважливішими галузями торгівлі, експортом-імпортом, державної монополії на метал, вугілля та інші стратегічні види продукції. Повідомлялося про вже розроблений земельний закон, який передасть землю трудовому селянству без викупу на засадах скасування приватної власності та соціалізації ще до початку весняно-польових робіт.

Документом було також підтверджено всі громадянські свободи, проголошені Третім універсалом Української Центральної Ради, призначалися перевибори до народних рад, усіх громадян закликали уважно поставитися до виборів в Українські Установчі збори.

IV Універсал Української Центральної Ради однозначно визначив мету українського народу – створення суверенної держави.

 

УНІВЕРСАЛ УРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (IV)

Народе України.

Твоєю силою,волею, словом стала на Землі українській вільна Народня Республіка.Справдилась колишня давня мрія батьків твоїх, - борців за вольности і права трудящих.

Але в тяжку годинувідродиласьволяУкраїни.Чотирироки лютоївійнизнесилилинашкрай і людність.Фабрики товарів не виробляють.Заводи спиняються.Залізниці розхитані. Гроші в ціні падають.Хліба зменьшується.Насуває голод. По краю розплодились юрми грабіжників ізлодіїв,особливо,колизфронтупосунуло військо, счинившикріваву різню, заколот і руїну на нашій землі.

Через усе це не могли відбутися вибори в Українські Установчі Збори вприписанийнашимпопереднім Універсалом ( n0005300-17 ) час.Ці Збори,призначені на нинішній день, не змогли зібратись, щобпринятиз наших рук нашу тимчасову найвищу революційну владу надУкраїною,уставитиладвНароднійРеспубліцінашій, організувати нове Правительство.

А тим часом петроградське правительствонародніхкомісарів, щобпривернутипідсвоювладувільнуУкраїнськуРеспубліку, оповістило війну Україні і насилає нанашіземлісвоєвійсько, красногвардійців-большевиків,якіграбуютьхліб у наших селян і без всякої плати вивозять його в Росію,не жаліючи навітьзерна, наготовленогона засів,вбивають неповинних людей і сіють скрізь безладдя, злодіяцтво, безчинство.

Ми, УкраїнськаЦентральна Рада,зробили всі заходи,щоб не допуститицеїбратовбивчоївійнидвохсусідніхнародів,але петроградськеправительствонепішлонам назустріч і веде далі кріваву боротьбу з нашим народом і Республікою.

Крім тоготесамепетроградськеправительствонародніх комісарів починає затягати мир і кличе на нову війну, називаючи її дотогоще"священною".Зновполлєтьсякров,зновнещасний трудовий народ повинен класти своє життя.

Ми, УкраїнськаЦентральнаРада,обраназ'їздамиселян, робітників і салдатів України,на тепристатиніякнеможемо, ніяких війн піддержувати не будемо, бо український народ хоче миру і мир демократичний повинен бути як найшвидче.

Але длятого,щобні руське правительство,ні яке инше не ставили Україні на перешкоді установити той бажаний мир, для того, щобвестисвійкрайдоладу,творчоїроботи,докріплення революціїтаволінашої,ми,УкраїнськаЦентральнаРада, оповіщаємо всіх громадян України:

Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від нікогонезалежною,вільною,суверенноюдержавоюукраїнського народу.

Зо всіма сусідніми державами, як то: Россія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та инші,ми хочемо жити в згоді й приязні, але ніодназ них не може втручатися в життя Самостійної Української Республіки.

Власть внійбуде належати тільки народові України,іменем якого,поки зберуться Українські Установчі Збори,будемо правити ми,УкраїнськаЦентральна Рада,представництво робочого народу, селян, робітників і салдатів, та наш виконуючий орган, який однині матиме назву Ради Народніх Міністрів.

Отож, – насамперед приписуємо Правительству Республіки нашої, – Раді Народніх Міністрів, - під цього дня нести розпочаті вже нею переговори про мир з центральними державамицілкомсамостійной довестиїхдокінця,незважаючиніна які перешкоди з боку яких-небудь иншихчастей бувшої Російської Імперії,іустановити мир,щобнашкрайрозпочавсвоє господарське життя в спокою й згоді.

Що ждотакзваних «большевиків» та иншихнапастників,що нищатьтаруйнуютьнашкрай,топриписуємоПравительству УкраїнськоїНародньоїРеспублікитвердойрішучевзятисяза боротьбу з ними,а всіх громадян нашої Республіки закликаємо:не жаліючижиття боронити добробут і свободу нашого народу.Народня Українська Держава повинна бути вичищена від насланих з Петрограду найманих насильників, які топчуть права Української Республіки.

Незмірно тяжка війна,розпочата буржуазними правительствами, тяжкомучила наш народ,знищила наш край,розбили господарство. Тепер тому мусить бути кінець!

З тим,як армія буде демобілізуватись, приписуємо відпускати вояків,після підтвердження мирних переговорів - розпустити армію зовсім,апотім замісць постійної армії завести народню міліцію, щоб військо наше служило охороні робочого народу,анебажанням пануючих верств.

Поруйновані війною йдемобілізацієюмісцевостімаютьбути відновлені за поміччю державного нашого скарбу.

Коли вояки наші повернуться додому,народні ради - волосні й повітові та й мійські думи мають бути переобрані в час,який буде приписано,щоб і вояки наші мали в них голос.А тимчасом,щоб встановити на місцях таку власть,до якої мали-бдовірря й яка б спіраласьнавсіреволюційно-демократичніверствинароду, правительствоповиннозакликатидоспівробітництва з місцевими самоврядуваннямирадиселянських,робітничихісалдатських депутатів, вибраних із місцевої людности.

В справі земельній комісія,вибрана на останній сесії нашій, вжезробилазаконпропередачуземлітрудовомународові без викупу,принявши за основу скасування власностийсоціялізацію землі,згідно з нашою постановою на сьомій сесії.Закон сей буде розглянено за кількаденьвповнійЦентральнійРаді,йРада НародніхМіністрів вживе всіх заходів,щоб передача землі в руки трудящих уже до початку веснянихроботчерезземельнікомітети неодмінновідбулась.Ліси ж,води й всі багацтва підземні,яко добро українського трудящогонароду,переходятьвпорядкування Української Народньої Республіки.

Війна також відібрала на себе всітрудовізаробницькісили нашоїкраїни.Більшістьзаводів,фабрик і майстерень виробляли тільки те, що було потрібно для війни, і народ зостався зовсім без товарів.Тепервійнікінець!ОтожприписуємоРадіНародніх Міністрів негайно приступити до переведення всіх заводів іфабрик намирнийстан,довироблення продуктів,потрібних насамперед трудящим масам.

Та самавійнанаплодиласотнітисяч безробітних,а также інвалідів.У самостійній Народній Республіці Українинеповинен терпітиніодинтрудящий чоловік.Правительство Республіки має підняти промисловість держави,має розпочати творчу роботу у всіх галузях,девсі безробітні могли-б знайти працю й прикласти свої сили,тавжитивсіхзаходівдозабезпеченняскаліченихта потерпілих од війни.

За старого ладу торговці таріжніпосередникинаживалина біднихпригнобленихклясахвеличезнікапітали.Однині Народня Українська Республіка бере в свої руки найважніші галузіторговлі і всі доходи з неї повертатиме на користь народу.

Торг товарами,якібудутьпривозитисьззакордонуі вивозитисьза кордон,буде вести сама держава наша,щоб не було такої дорожнечі, яку терплять найбідніші кляси через спекулянтів.

Правительству Республікинавиконаннясьогоприписуємо розробити і представити на затвердження Закон про це,а також про монополію заліза, угля, шкури, тютюну і инших продуктів і товарів, з яких найбільш бралося прибутків зробочихклясів,накористь нетрудящихся.

Так само приписуємо встановити державно-народній контроль над всімибанками,якікредітами(позиками)нетрудовиммасам допомагаливизискуватикляситрудові.Одниніпозичковапоміч банківмаєдаватисяголовнимчиномнапіддержкутрудовому населеннютанарозвитокнародньогогосподарстваУкраїнської НародньоїРеспубліки,анеспекуляціїтаріжнубанкову експльоатацію (визиск).

На грунтібезладдя,неспокою в життю та недостачі продуктів ростеневдоволеннясередде-якоїчастинилюдності.Тим невдоволеннямкористуютьсяріжнітемнісилиіпідбивають несвідомих людей до старих порядків.Сі темнісилихочутьзнов підвернутивсі вільні народи під єдине ярмо Росії.Рада Народніх Міністрів повинна рішуче боротисязовсімаконтр-революційними силами,авсякого,хто кликатиме до повстання проти самостійної Української Народньої Республіки - до повороту старого ладу,того карати як за державну зраду.

Всі ждемократичнісвободи,проголошені3-мУніверсалом,Українська Центральна Рада підтверджує і зокрема проголошує:в самостійній Українській НароднійРеспубліцінації користуватимутьсяправомнаціонально-персональноїавтономії, признаним за ними законом 9-го січня.

Все, що, вичислене в сім Універсалі, не встигнемо зробити Ми, Центральна Рада,в найближчих тижнях певно довершать, справлять і до останнього порядку приведуть Українські Установчі Збори.

Ми наказуємо всім громадянам нашим проводити вибори до них як найпильніше,вжити всіх заходів, щоб підрахунок голосів закінчити як найскоріше,щоб закількатижнівзібралисьнашіУстановчі Збори,найвищийгосподарівпорядник землі нашої,і закріпили свободу, ладідобробутКонституцієюнашої незалежноїУкраїнськоїНародньоїРеспублікина добробут всього трудящого народу її,тепер і на будуче.Сьому ж найвищому нашому органовіналежатимерішитипро федеративний зв'язок з народніми республіками бувшої Російської держави.

До тогожчасувсіхгромадянсамостійноїУкраїнської Народньої Республіки кличемо непохитно стояти насторожідобутої воліта прав нашого народу і всіма силами боронити свою долювід усіх ворогів селянсько-робітничої самостійної Республіки.

 

Українська Центральна Рада.

У Київі. 9 січня 1918 р.

 

___________________

Вістник РадиНародніхМіністрівУкраїнськоїНародньої Республіки. – 1918, 13 січня, –№ 3. /Конституційні акти України. 1917 – 1920.Невідомі конституції України. – Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.

Наверх ↑